UDVIKLINGSPLANER

Mål, indsats og effekt

Nærværende er en beskrivelse af, hvordan der kontinuerligt arbejdes med mål og dokumentation i forbindelse med udviklingsplaner for børn/unge i Stuen TV.

Formålet med udviklingsplanen er at sikre, at den pædagogiske indsats tilrettelægges individuelt og i overensstemmelse med barnets nærmeste udviklingszone. Endvidere er hensigten at sikre, at der hele tiden arbejdes systematisk med at bringe barnet/den unge i trivsel og udvikling gennem kvalificeret faglig analyse, dokumentation og evaluering af effekten af den indsats, der tilrettelægges.

Når et barn/ung flytter ind på Bülowsvej, udarbejdes en udviklingsplan, der foreligger senest tre uger efter indflytningsdatoen.
Udviklingsplanen bliver lavet med udgangspunkt i en Marte Meo analyse, en neuroaffektiv kompasanalyse, dagbogsnotater, sagsakter og handleplan fra sagsbehandler, samt barnets Feedback Informed Treatment-graf.
Det samlede datagrundlag bidrager til forskellige perspektiver på barnet/den unges aktuelle udviklingsniveau. Vores erfaring er, at denne kombination giver os et kvalificeret fagligt billede af, hvad barnet/den unges nærmeste udviklingszone er samt hvilken indsats der skal til, for at bringe barnet/den unge i trivsel og udvikling.
I planen beskrives hvilke indsatsområder, der aktuelt skal arbejdes med, samt hvilke konkrete mål for barnet/den unge, der knytter sig til indsatsområderne.

Dagbogsprogrammet benyttes til understøttelse af udviklings- og dokumentationsarbejdet og her dokumenteres indsatsen løbende gennem dagbogsnotater hver dag. Dagbogsnotaterne skrives med udgangspunkt i målet, således at det sikres, at der hele tiden arbejdes systematisk og målrettet med den indsats, der er tilrettelagt.

 

Udviklingsplanen i dagbogsprogrammet

Dagbogsprogrammet er et program, der er udviklet af virksomheden Døgndata. Dagbogsprogrammet er et redskab til anvendelse for at “…håndtere alt skriftligt arbejde, kommunikation og dokumentation vedrørende de anbragte børn og unge” (Kilde: dagbogsprogrammet.dk/pages/about)

Udviklingsplanen udgøres af følgende beskrevne områder:

Indsatsområdet – udgør en overordnet beskrivelse af, hvad der arbejdes med og er formuleret med udgangspunkt i barnet og er således det langsigtede mål i behandlingen. Indsatsområderne er lavet med udgangspunkt i ICS, som der arbejdes ud fra i Frederiksberg Kommune. Et indsatsområde er fx selvværd eller tryg tilknytning.

Målet – er et kort, præcist og konkret mål, der ligeledes er formuleret med udgangspunkt i barnet og som knytter sig til det overordnede indsatsområde. Et mål indenfor indsatsområdet tryg tilknytning kan eksempelvis være at barnet søger øjenkontakt med den voksne for delt opmærksomhed. Målsætningen formuleres således i forhold til, hvad barnet ud fra analyserne ses at skulle udvikle i forhold til indsatsområdet.

Uddybende om målsætningen beskriver med flere ord, hvad målet omhandler, det særlige, barnet har brug for at udvikle samt hvad det konkret er i analyserne, der viser, at dette er nærmeste udviklingszone for barnet/den unge.

Beboerens perspektiv – beskriver hvad barnet/den unge selv tænker om målet, hvilke ønsker og håb det har, for sig selv knyttet til det specifikke mål. Formålet med dette er at sikre barnet/den unges inddragelse og agens i eget liv, fordi forskning viser, at dette er en afgørende faktor for en positiv forandring.
Som udgangspunkt inddrages børn/unge over 12 år altid i deres udviklingsplan. Dette gøres afstemt barnet/den unges alder og nærmeste udviklingszone og det er således altid en vurdering om- og hvordan barnet/den unge inddrages.
Børn/unge i Stuen TV. inddrages i udviklingsplanen ved børne/ungesamtaler, som afholdes hver anden uge.

Succeskriterier – udgør det der konkret vil kunne ses mere af, når målet er nået. Dvs. kriterier for at kunne vurdere, at målet er nået.

Pædagogisk praksis – er en detaljeret beskrivelse af indsatsen, dvs dét den voksne skal gøre, for at understøtte barnet/den unges udvikling i forhold til det konkrete mål.
Beskrivelsen af indsatsen skal sikre, at der arbejdes med samme faglige tilgang.

Hvad skal andre gøre? – Her beskrives det hvad forældrene eller andre i netværket skal udvikle for at kunne bringe barnet/den unge i udvikling således at målet nås, dvs. hvad forældrene eller andre i netværket skal vejledes i af medarbejderen. Det er således en beskrivelse af forandringer eller arbejdspunkter, som forældrene/andre i netværket har i forhold til det konkrete mål.

Målevalueringer
Hver tredje til sjette uge evalueres målene. Samme analyseredskaber og data bruges til at evaluere mål, som ved målfastlæggelsen/udarbejdelse af udviklingsplanen. Der tages udgangspunkt i effekttrekanten, der beskriver tre punkter – selve målet, hvad indsatsen har været, samt den effekt der ses. Det drøftes hvad der virker og hvad der ikke virker, samt hvad der derfor skal gøres mere eller mindre af, ift den pædagogiske indsats. Hvis målet vurderes ikke at være nået, tages stilling til, om målet er over udviklingsniveau og derfor skal tilpasses, eller om der ses udvikling, således at målet skal bibeholdes og evalueres efter længere tid. Hvis målet er nået, afsluttes det og det drøftes hvad det næste mål skal være ud fra samme tre punkter og de foreliggende analyser/data.
Efter evalueringen redigeres udviklingsplanen ift målene.

Afslutning af mål og indsatsområde
Et mål afsluttes når der vurderes tydelig effekt i barnet/den unge. Effekten skal være målbar, således at evalueringen ikke tager udgangspunkt i ”synsninger” og fornemmelser, men derimod valid dokumenteret data, der viser effekt.
Der tages stilling til, om det næste mål, der ligger indenfor nærmeste udviklingszone skal oprettes indenfor samme indsatsområde, eller om et nyt indsatsområde skal oprettes.
Når et nyt mål og/eller indsatsområde oprettes benyttes samme fremgangsmåde, som ved den indledende målfastlæggelse/udarbejdelse af udviklingsplanen.

Kontakt os

BÜLOWSVEJ – For børn og familier

Adresse:
Bülowsvej 22

1870 Frederiksberg C

Kontaktoplysninger:
bulowsvej@bulowsvej.dk

Administration

T: 3378 0040
Forstander
T. 3378 0044

Tilbud:

Familietilbuddet
T. 3378 0054


Stuen tv.

T. 3378 0048

LIVSVÆRK er for børn og unge, der i en periode af deres liv har brug for særlig støtte og omsorg. Vi er ca. 1000 professionelle voksne, der deler hverdag med ca. 800 børn og unge i hele Danmark.

Copyright 2020-2021 – Designet and hosted by Shopivers