Om Familietilbuddet, Ambulant


Beskrivelse af tilbuddet
Familietilbuddet tilbyder rammer for en proces, der har til formål at hjælpe familien frem til en løsning af de problemstillinger, familien har henvendt sig med eller er blevet henvist på baggrund af.

Et vigtigt udgangspunkt er at få viden om, hvad familien ønsker hjælp til, de enkelte familiemedlemmers opfattelse af situationen, og hvad deres forandringsønske og mål er for behandlingsforløbet.

Familien tænkes som et system, hvor individerne indgår i et samspil, som påvirker og former den enkelte. Hvert familiemedlem tænkes som en del af hinandens forudsætning, og det er derfor vigtigt at medtænke hele familien.

Rammer og valg af metoder afhænger af formålet med indsatsen samt det enkelte barn og familiens problematik. Rammer og metoder evalueres løbende i processen og justeres i henhold hertil.

Forældrene deltager i alle møder med eksterne samarbejdspartnere. Vi tilrettelægger så vidt muligt behandlingen med hensyntagen til børnenes skolegang og forældrenes arbejdstid.

Hyppighed i aktiviteter og samtaler varierer og aftales i samarbejde med familien, oftest en til to kontakter om ugen. Forløbet kan foregå dels på Bülowsvej og dels i eget hjem.

Målgruppe
Vi møder familier med vidt forskellige baggrunde og problemstillinger.

Det er familier, der har haft svære vilkår i mange år, familier der rammes af akut krise, familier hvor ét eller flere børn har vanskeligheder i skolen, med kammerater, med søskende, med forældre eller stedforældre. De voksne kan have vanskeligheder med opdragelse, med at forstå hinanden eller børnene, eller have problemer i forbindelse med skilsmisse og samkvem.

De voksne i familien skal være motiverede for at afse tid til forløbet og indgå i forandringer.

Visitation
Familien kan selv henvende sig til Familietilbuddet eller til familiesagsbehandleren i Frederiksberg Kommune.

Børnenes lærere, daginstitutionspædagoger og andre professionelle kan foreslå familien, at de sammen henvender sig til Familietilbuddet. Efterfølgende inddrages familiens sagsbehandler, idet visitationen sker gennem Frederiksberg Kommunes Familieafdeling.

Familiens sagsbehandler kan i et samarbejde med familien foreslå og rette henvendelse til Familietilbuddet.