Intern organisering


Ledelsesteamet
Sanne Juliussen, forstander
Berit Reimer, stedfortræder samt afdelingsleder i Familietilbuddet
Christian Christensen, afdelingsleder i Stuen TV.

Ledelsesteamet holder ledermøder hver torsdag fra 9.30-11.30, samt efter behov.

Værdigrundlag
Bülowsvejs værdigrundlag er udarbejdet i en længerevarende proces, alle medarbejdere har været en aktiv del af. På Bülowsvej tager vi vores værdigrundlag alvorligt, og alle handlinger og adfærd skal kunne relateres til vores værdier.

Ansvarlighed
Grundlæggende for vores ansvar er respekten for den særlige opgave, vi påtager os, og for de mennesker, hvis liv vi bliver en del af.
Ansvarligheden gælder både ordentlighed i vores relationer med andre, og vores faglige kvalitet fra første møde til et forløb er helt afsluttet.
For vores kommunale samarbejdspartnere skal vores ansvarlighed være tydelig, dels i den konkrete opgaveløsning og dels i vores parathed til at finde løsninger på både akutte og meget vanskelige opgaver.
For ledelse og medarbejdere på Bülowsvej betyder det, at vi er bevidste om at leve op til det ansvar, vi har i forhold til både børn og familier, samarbejdspartnere og kolleger.
Vi har fokus på sundhed og motion, klima og social ansvarlighed. Sundhed og motion er direkte integreret i dagligdagen i forhold til børn og forældre. Vi prioriterer økologi og klimavenlige løsninger, når vi køber ind og i vores daglige adfærd. Vi har en partnerskabsaftale med Jobcenter Frederiksberg, der har brugere i virksomhedspraktik på Bülowsvej.

Anerkendelse
Alle mennesker har brug for anerkendelse. Vi tror på, at anerkendelse kan bringe bevægelse og refleksion og derigennem være grobund for forandring.
På Bülowsvej tror vi, at forældre altid ønsker det bedste for deres børn og samtidig kan være i en livssituation, hvor de har brug for støtte til at handle i overensstemmelse med ønsket.
For børn og forældre på Bülowsvej betyder vores anerkendende tilgang desuden, at deres værdighed opretholdes i relationen til os som medarbejdere.
Ledelse og medarbejdere på Bülowsvej møder både børn og familier, samarbejdspartnere og kolleger anerkendende.

Ressourcesøgende
Alle mennesker og alle familier har ressourcer. Vi tror på, at fokus på ressourcer er grundlaget for at skabe forandring hos den enkelte og i familiers samspilsmønstre. Det betyder, at vi lægger vægt på handlemuligheder frem for årsag og skyld.
Børn og forældres kompetencer og det, der lykkes, er det grundlæggende i vores arbejde for at skabe forandring i forhold til de problemer, der er baggrunden for, at børn og forældre er tilknyttede Bülowsvej.
Ledelse og medarbejdere på Bülowsvej arbejder således altid med et ressourcesøgende udgangspunkt. Det gælder også vores indbyrdes relationer.

Faglighed
Høj faglighed er grundlaget for kvaliteten i vores arbejde. Det indbefatter også et helhedssyn med fokus på samspil og relationer, fordi det er herigennem, vi kan skabe forandring for børnene og deres familier. Vi har en bred faglig platform, og det betyder sammen med en stor rummelighed, at vi kan tilbyde løsningsmodeller, der er individuelt tilpassede det enkelte barn og familie.
For ledelse og medarbejdere på Bülowsvej betyder det, at vi kontinuert understøtter og udvikler fagligheden. Vi arbejder målrettet med dokumentation, evaluering og udvikling. Vi prioriterer supervision og coaching, der sammen med faglig uddannelse er grundelementer i den personlige og faglige udvikling. Vi lægger vægt på erfaringsudveksling i netværk og med andre institutioner i Danmark og i udlandet. Bülowsvej er uddannelsesinstitution for den pædagogiske grunduddannelse og den sociale diplomuddannelse i familieterapi.

Omsorg 
Alle mennesker har behov for omsorg. Omsorg i den nære relation er en forudsætning for den enkeltes individuelle udvikling.
Vi ser omsorg for børn og forældre på Bülowsvej i et dobbelt perspektiv. Dels som tilstedeværelse og nærvær i en tryg og tillidsfuld relation. Dels som støtte til at mestre de ting, der er nye eller svære.
Kollegialt lægger vi vægt på omsorg som gensidig tillid, opmærksomhed og hjælpsomhed. Det gælder både på Bülowsvej og i forhold til vores samarbejdspartnere.

Visioner
På Bülowsvej gør vi det muligt for alle børn og familier at finde vej til trivsel og udvikling.

Mission
Vi skaber resultaterne ved at anvende vores faglighed til at inddrage og omsætte:

• Forskning

• Relevant teori

• Feedback fra brugere og samarbejdspartnere.

Vi dokumenterer det vi gør og måler effekten af vores indsatser.
Forudsætningen er passionerede medarbejdere der udfordrer og udvikler deres faglighed, samt nysgerrigt og kreativt stræber efter, altid at gøre det ypperste.
Bülowsvej er et udviklingsstøttende miljø.

Arbejdsmiljøgruppen
Forstander Sanne Juliussen, arbejdsmiljøleder (AML)
Susanne Lønborg-Jensen, arbejdsmiljørepræsentant (AMR)

AMR og AML afholder møde 1 gang om måneden.

MED-udvalg
MED-udvalget består af nedenstående medarbejdere:

Forstander Sanne Juliussen, formand
Pædagog Katrine Lefholm, TR og næstformand
Afdelingsleder Christian Christensen, repræsentant for ledergruppen
Susanne Lønborg-Jensen, AMR
Pædagog Gitte Hemmeth, repræsentant for medarbejdergruppen

Der afholdes møde den sidste tirsdag i hver måned, fra 9.00 - 12.00, juni og juli undtaget.

Sundhedsudvalg
Sundhedsudvalget består af følgende medarbejdere:

Berit Reimer, afdelingsleder/stedfortræder
Marianne Rutkjær, pædagog
Heidi Rydahl Lyngbæk, kost og ernæringsansvarlig

Sundhedsudvalget har formuleret politik og vision for sundhed.
Holdning til kost, økologi, allergivenlige rengøringsmidler og hygiejniske artikler, sparepærer, sluk lys kampagner, affaldssortering, sund kost til alle er områder, som nu er ved at være integrerede i hele organisationen på en sådan måde, at alle tager et aktivt ansvar i miljøet.
Udvalget har fokus på sundhed ud fra en holistisk tænkning. En tænkning der ser på det hele menneske, som omfatter, hvordan vi kan tage et aktivt ansvar for os selv ved at være i god fysisk form til understøttelse af det psykiske arbejdsmiljø for medarbejdere, samt yderligere fokus på at styrke børn og familiers fysiske og psykiske sundhedstilstand.

Generelt om kost:

  • Fødevarer på Bülowsvej skal være 90/95 pct. økologiske
  • Bülowsvej har guldmærket i økologi
  • Kosten skal være ernæringsrigtig – varieret – for børn aldersbestemt og tilpasset det enkelte barns behov i forhold til fedt, kulhydrater, proteiner, vitaminer, mineraler med hensyntagen til overvægt/undervægt.
  • Der fokuseres på at spise mindre kød og mere grønt
  • Fokus på generelt at begrænse brug af sukker, juice, sodavand, saft og andre sukkerholdige produkter. Dette er også gældende i forhold til medarbejdere ved møder.
  • En madplan for Stuen TV. for en uge indeholder: To fiskedage – tre køddage – to grøntsagsdage.
  • Den kost- og ernæringsansvarlige tilbereder frokost til medarbejdere, der følger ovenstående retningslinjer med primært salater, grøntsager, brød + lidt kød eller fisk.
  • Den primære opgave er at tilberede ernæringsrigtig, sund og indbydende kost til Stuen TV., ressourcer til medarbejderfrokost afstemmes i forhold til dette.
  • Frokost tilberedes på basis af rester, for på den måde at undgå madspild, hvilket indgår som en naturlig del i omlægning til økologi.
  • Ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt vil vi tilbyde medarbejdere en sund og nærende frokost for at skabe energi og arbejdsglæde.

Sundhedsudvalget holder møde ca. hver 3. måned.

Fødevarekontrol
Det er et krav, at alle fødevarevirksomheder skal vise de seneste fire kontrolrapporter på egen hjemmeside. Institutionens bedømmelse kan ses ved at følgende link:

http://www.findsmiley.dk/da-DK/Searching/DetailsView.htm?virk=110123133