OM TILBUDDET, Stuen TV.

Tidligt forebyggende anbringelse
Målet med en tidligt forebyggende anbringelse er en opvækst så tæt på det normale som muligt. Formålet er at skabe forudsætning for, at barnet kommer så langt ned ad indsatstrappen som muligt, eksempelvis hjemgivelse eller plejefamilie.
Vi inddrager og udviklingsstøtter forældrene i at varetage barnets behov for udviklingsstøtte med afsæt i de mål, der ligger i handleplanen.

Forløbet udgøres af følgende tre faser:

1. Visitation og opstart

2. Systematisk indsats – på institutionen, i hjemmet og gennem samskabende processer i netværket

3. Opfølgning i hjemmet eller mindre indgribende foranstaltning

For uddybning af de tre faser og systematisk indsats i arbejdet med mål, indsats og dokumentation af effekt, se under Udviklingsplaner
Over en periode på tre til seks måneder afdækkes barnets udviklingsmæssige ressourcer, potentialer samt behov for støtte. Forløbet udmunder i en udviklingsrapport, der beskriver dette.
I rapporten anvendes Integrated Children’s System (ICS) for at sikre en systematisk og helhedsorienteret indsats over for det enkelte barn.

Udviklingsrapporten omfatter således:

 • Sundhedsforhold
 • Skoleforhold og læring
 • Fritidsforhold og venskaber
 • Relationer til voksne
 • Udvikling og adfærd
  • følelsesmæssig og adfærdsmæssig udvikling
  • identitet
  • social fremtræden
  • selvstændighed
 • Familieforhold – familierelationer

Akutmodtagelse
Arbejdet i Stuen TV. er tilrettelagt således, at vi er i stand til at modtage børn akut, 24 timer i døgnet, alle dage. Anbringelsen kan iværksættes med en times varsel.
Vores primære opgave i forbindelse med akutanbringelse er at skabe tryghed for barn og forældre, da det er en voldsom oplevelse for et barn at blive adskilt fra sine forældre og vante omgivelser. Medarbejderne i Stuen TV. er uddannede til, i samarbejde med forældre og øvrigt netværk, at skabe tryghed for børn og forældre i forbindelse med en akutanbringelse.

Ved adoption
I forbindelse med adoption kan vi varetage den primære omsorg for barnet i den tid, der går forud for adoptionen.
Vi har særligt uddannet personale til at varetage omsorgen for spædbørn. Barnet vil få en relationspædagog, der udelukkende vil have til opgave at være sammen barnet. Relationspædagogen er også den, der introducerer barnet til sine forældre og overbringer al den viden og det kendskab, han/hun har fået til barnet.

Længerevarende ophold
Den tidligt forebyggende indsats kan strække sig udover de tre til seks måneder, såfremt det vurderes relevant for barnets fortsatte trivsel og udvikling.
Forløb tilrettelægges ligeledes individuelt og systematisk, for at sikre fortsat trivsel og udvikling med inddragelse af barnet, forældrene, netværket og forvaltningen.
Dette tilbud kan være forud for en eventuel anbringelse i plejefamilie eller hjemgivelse.

Støttet- og vejledt samvær
Vi tilbyder at støtte- og vejlede forældre eller øvrigt netværk i samværet med barnet. I samarbejde med forvaltning og forældre/øvrigt netværk afklarer vi behovet for, samt formålet med, støtte- og vejledning.
Indsatsen tilrettelægges med henblik på at klæde forældrene/øvrigt netværk på til at imødekomme barnets udviklingsmæssige behov og ressourcer.
Valg af metode til støtte- og vejledning af samvær afhænger af den konkrete situation og aftales i samarbejde med forældrene/øvrigt netværk.

Kontakt os

BÜLOWSVEJ – For børn og familier

Adresse:
Bülowsvej 22

1870 Frederiksberg C

Kontaktoplysninger:
bulowsvej@bulowsvej.dk

Administration

T: 3378 0040
Forstander
T. 3378 0044

Tilbud:

Familietilbuddet
T. 3378 0054


Stuen tv.

T. 3378 0048

LIVSVÆRK er for børn og unge, der i en periode af deres liv har brug for særlig støtte og omsorg. Vi er ca. 1000 professionelle voksne, der deler hverdag med ca. 800 børn og unge i hele Danmark.

Copyright 2020-2021 – Designet and hosted by Shopivers