DEN PÆDAGOGISKE OG TERAPEUTISKE INDSATS

Samtaler

Familien tilbydes forskellige samtaler. Samtalerne vil altid afspejle den situation, den enkelte familie befinder sig i. På den måde kan der være forskelligheder i forhold til samtalernes struktur og indhold. Ud fra et helhedsorienteret perspektiv vil vi arbejde med emner, der har betydning for familien og for barnets trivsel samt udvikling.

Forældresamtaler
Samtalerne foregår uden børn.

Temaerne kan være:

 • At tale om uenigheder i opdragelsesprincipper og metoder
 • At koordinere forskellige synspunkter
 • At skabe debat om værdier for børneopdragelsen
 • At opnå nye ideer og kompetencer til at være forældre i dagligdagen.

Forældresamtaler er både for samboende og skilte forældre.

Marte Meo videobaseret forældrevejledning
I Familietilbuddet inddrager vi video som en del af arbejdet med familien. Vi er i vores tilgang inspireret af Marte Meo metoden.

Marte Meo er en videobaseret analysemetode, hvor samspilsmønstre og kommunikation analyseres og gøres konkret med henblik på, at den voksne styrkes i at se og støtte barnets i dets kompetencer og udvikling.

Hos os bruges Marte Meo metoden som en metode til at opnå en bedre forståelse af sit barns signaler og behov. Efter optagelse taler forælderen med en familieterapeut om:

 • Hvad viser dit barn dig, det har behov for
 • Hvor støtter du dit barns udvikling

Der optages typisk omkring 15 minutters video af forældre og børn sammen i en hverdagssituation, fx et måltid eller en leg. Herefter gives der tilbagemeldinger på samspillet mellem forældre og børn, hvor der fokuseres på at vise klip, hvor især positive sider af et samspil fremgår for yderligere at styrke dette samspil.

Videomaterialet behandles fortroligt og slettes igen efter endt behandlingsforløb.

Parsamtaler
Hvis familiens vanskeligheder bliver forstærket af problemer mellem de voksne, kan parsamtaler være en god idé.

Målet med samtalerne er at skabe en gensidig forståelse af hinandens tanker, motiver og værdier, så der arbejdes hen imod kompromis og nye forståelser for hinanden. Det er vigtigt at lytte gensidigt til hinandens hensigter og intentioner for at kunne få mulighed for at løsne de fastlåste forståelser og mønstre. Der sættes fokus på individet, parret og familien.

Samtaler med hele familien
Som en del af behandlingen kommer familien til samtaler i Familietilbuddet. En samtale varer en time, og det kan variere i den enkelte familie, hvor ofte de har samtaler.

I samtalerne får alle mulighed for og plads til at blive hørt, at blive udfordret til at forandre handlemønstre og få nye roller i familien.

Samtalerne skaber mulighed for, at terapeuten kan se, hvordan familiemedlemmerne forholder sig til hinanden, og familien gensidigt kan høre hvilke historier, der lever i familien.

Vi bruger samtalen til sammen med familien at starte forandringsprocesser. Målet er, at familiens samspil ændres, således at forandringerne passer til den enkelte familie, og symptomet i sidste ende forsvinder.

Familiesamtaler
Vi afholder familiesamtaler som en del af arbejdet med familien. Forældrene deltager i samtalerne sammen med barnet.

Formålet med samtalerne er:

 • At støtte barnet i at finde mening og sammenhænge i det der sker og er sket.
 • At bidrage til at give barnet forståelse, overblik og sammenhæng i livet og på den måde bidrage til barnets udvikling og trivsel.
 • At barnet bruger mindre energi på den vanskelige situation og dermed får frigjort opmærksomhed til andre udviklingsområder, når der opnås en fælles forståelse omkring centrale sammenhænge.
 • At få samsnakket om hændelser der har betydning for historien. At få fortællinger om sig selv styrker barnets selvregistrering og selvpræsentation.

Mindmap
Mindmap bruges som samtaleform for børn i forskellige aldre. Det er en metode, hvor barnets stemme kan komme frem, og hvor barnet kan opleve sig set og hørt af forældrene.

Målet er, at forældrene får et nyt og større indblik i barnets egen oplevelse af sin verden, og familiefølelsen styrkes.

Genogram
Hvem kender ikke til det, at sådan som mine forældre gjorde – vil jeg aldrig gøre?

Genogram er en systematisk optegnelse af et diagram over tre til fire generationer af forældrenes egen forståelse af familiehistorien. Der lægges vægt på generationernes værdier, normer, vaner, holdninger og psykologiske mønstre, i forhold til forældrenes egen opfattelse af stemninger, opdragelse og måder at løse konflikter på.

I genogrammet er der fokus på fortid – nutid – fremtid; dette med henblik på at give forældrene forståelse og indsigt i de handlingsmønstre, der er generationsbetingede.

Målet er at give forældrene mulighed for at glædes ved og styrke de generationsmønstre, de ønsker at videregive til deres børn, samt at hjælpe forældrene med at bryde uhensigtsmæssige mønstre.

Krisesamtaler
Når man har mistet sit fodfæste af forskellige årsager og er kommet i psykisk ubalance, kan krisesamtaler være et nødvendigt skridt i behandlingsforløbet. Krisesamtaler gennemføres med børn såvel som voksne, altid med fokus på den enkeltes livssituation.

Familieaktiviteter
Familieaktiviteter tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte families særlige problemstillinger og ressourcer.

Ved denne individuelt tilrettelagte aktivitet arbejdes der i en aftalt tidsramme med at opbygge og styrke samspillet mellem forældre og børn.

Aktiviteten afsluttes med en samtale.

Flerfamilieterapi
Formålet er at bringe flere familier sammen med henblik på at skabe en gruppedynamisk proces for såvel forældre som børn, der udfordrer den enkelte families samspil i en udvidet social, terapeutisk ramme.

Hvorfor flere familier sammen?

 • Fremme fællesskab frem for isolation
 • Flere og nye perspektiver på vanskelighederne
 • Lære af hinandens erfaringer og kompetencer
 • Mulighed for gensidig støtte og feedback
 • Aktivere og øge forældreinvolvering
 • Introducere og forstærke håb, drømme og ønsker
 • Få og give hjælp til at bryde fastlåste mønstre.

Forældrekursus
Forældrekurset er et supplement til den individuelle familieterapi.

Målet er at formidle kendskab til børns udvikling og omsætte denne viden til forståelse og konkret handling i forhold til egne børn.

Forældrekursus kan tilrettelægges både til forældre individuelt og som gruppeforløb. Ved gruppeforløb tilrettelægges undervisningen med udgangspunkt i gruppens sammensætning, børnenes alder og familiernes behov. Fokus vil være fremadrettet, med det mål at introducere nye ideer og skabe mulighed for gensidig inspiration.

 

Kontakt os

BÜLOWSVEJ – For børn og familier

Adresse:
Bülowsvej 22

1870 Frederiksberg C

Kontaktoplysninger:
bulowsvej@bulowsvej.dk

Administration

T: 3378 0040
Forstander
T. 3378 0044

Tilbud:

Familietilbuddet
T. 3378 0054


Samvær

T. 29810789

LIVSVÆRK er for børn og unge, der i en periode af deres liv har brug for særlig støtte og omsorg. Vi er ca. 1000 professionelle voksne, der deler hverdag med ca. 800 børn og unge i hele Danmark.

Copyright 2020-2021 – Designet and hosted by Shopivers