VISION OG VÆRDIGRUNDLAG

Vision
På Bülowsvej gør vi det muligt for alle børn og familier at finde vej til trivsel og udvikling.

Mission
Vi skaber resultaterne ved at anvende vores faglighed til at inddrage og omsætte:

– Forskning

– Relevant teori

– Feedback fra brugere og samarbejdspartnere.

Vi dokumenterer det vi gør og måler effekten af vores indsatser.
Forudsætningen er passionerede medarbejdere, der udfordrer og udvikler deres faglighed, samt nysgerrigt og kreativt stræber efter altid at gøre det ypperste.
Bülowsvej er et udviklingsstøttende miljø.

Værdigrundlag
Bülowsvejs værdigrundlag er udarbejdet i en længerevarende proces, alle medarbejdere har været en aktiv del af. På Bülowsvej tager vi vores værdigrundlag alvorligt, og alle handlinger og adfærd skal kunne relateres til vores værdier:

Ansvarlighed
Grundlæggende for vores ansvar er respekten for den særlige opgave, vi påtager os, og for de mennesker, hvis liv vi bliver en del af.
Ansvarligheden gælder både ordentlighed i vores relationer med andre og vores faglige kvalitet fra første møde til et forløb er helt afsluttet.
For vores kommunale samarbejdspartnere skal vores ansvarlighed være tydelig, dels i den konkrete opgaveløsning og dels i vores parathed til at finde løsninger på både akutte og meget vanskelige opgaver.
For ledelse og medarbejdere på Bülowsvej betyder det, at vi er bevidste om at leve op til det ansvar, vi har i forhold til både børn og familier, samarbejdspartnere og kolleger.
Vi har fokus på sundhed og motion, klima og social ansvarlighed. Sundhed og motion er direkte integreret i dagligdagen i forhold til børn og forældre. Vi prioriterer økologi og klimavenlige løsninger, når vi køber ind og i vores daglige adfærd. Vi har en partnerskabsaftale med Jobcenter Frederiksberg, der har brugere i virksomhedspraktik på Bülowsvej.

Anerkendelse
Alle mennesker har brug for anerkendelse. Vi tror på, at anerkendelse kan bringe bevægelse og refleksion og derigennem være grobund for forandring.
På Bülowsvej tror vi, at forældre altid ønsker det bedste for deres børn og samtidig kan være i en livssituation, hvor de har brug for støtte til at handle i overensstemmelse med ønsket.
For børn og forældre på Bülowsvej betyder vores anerkendende tilgang desuden, at deres værdighed opretholdes i relationen til os som medarbejdere.
Ledelse og medarbejdere på Bülowsvej møder både børn og familier, samarbejdspartnere og kolleger anerkendende.

Ressourcesøgende
Alle mennesker og alle familier har ressourcer. Vi tror på, at fokus på ressourcer er grundlaget for at skabe forandring hos den enkelte og i familiers samspilsmønstre. Det betyder, at vi lægger vægt på handlemuligheder frem for årsag og skyld.
Børn og forældres kompetencer og det, der lykkes, er det grundlæggende i vores arbejde for at skabe forandring i forhold til de problemer, der er baggrunden for, at børn og forældre er tilknyttede Bülowsvej.
Ledelse og medarbejdere på Bülowsvej arbejder således altid med et ressourcesøgende udgangspunkt. Det gælder også vores indbyrdes relationer.

Faglighed
Høj faglighed er grundlaget for kvaliteten i vores arbejde. Det indbefatter også et helhedssyn med fokus på samspil og relationer, fordi det er herigennem, vi kan skabe forandring for børnene og deres familier. Vi har en bred faglig platform, og det betyder sammen med en stor rummelighed, at vi kan tilbyde løsningsmodeller, der er individuelt tilpassede det enkelte barn og familie.
For ledelse og medarbejdere på Bülowsvej betyder det, at vi kontinuert understøtter og udvikler fagligheden. Vi arbejder målrettet med dokumentation, evaluering og udvikling. Vi prioriterer supervision og coaching, der sammen med faglig uddannelse er grundelementer i den personlige og faglige udvikling. Vi lægger vægt på erfaringsudveksling i netværk og med andre institutioner i Danmark og i udlandet. Bülowsvej er uddannelsesinstitution for den pædagogiske grunduddannelse og den sociale diplomuddannelse i familieterapi.

Omsorg
Alle mennesker har behov for omsorg. Omsorg i den nære relation er en forudsætning for den enkeltes individuelle udvikling.
Vi ser omsorg for børn og forældre på Bülowsvej i et dobbelt perspektiv. Dels som tilstedeværelse og nærvær i en tryg og tillidsfuld relation. Dels som støtte til at mestre de ting, der er nye eller svære.
Kollegialt lægger vi vægt på omsorg som gensidig tillid, opmærksomhed og hjælpsomhed. Det gælder både på Bülowsvej og i forhold til vores samarbejdspartnere.

Kontakt os

BÜLOWSVEJ – For børn og familier

Adresse:
Bülowsvej 22

1870 Frederiksberg C

Kontaktoplysninger:
bulowsvej@bulowsvej.dk

Administration

T: 3378 0040
Forstander
T. 3378 0044

Tilbud:

Familietilbuddet
T. 3378 0054


Samvær
T. 29810789

LIVSVÆRK er for børn og unge, der i en periode af deres liv har brug for særlig støtte og omsorg. Vi er ca. 1000 professionelle voksne, der deler hverdag med ca. 800 børn og unge i hele Danmark.

Copyright 2020-2021 – Designet and hosted by Shopivers