SAMARBEJDE

Formøde
Der afholdes et formøde med familien og sagsbehandler, inden det besluttes om familien flytter ind.

På formødet deltager forældre, sagsbehandler samt afdelingsleder og medarbejdere fra Familietilbuddet.

Familien er velkommen til at have pårørende og bisidder med.

På formødet fortæller forældrene om, hvordan de oplever deres nuværende situation og deres indstilling til et ophold på Bülowsvej.

Sagsbehandleren redegør for, hvilken opgave Familietilbuddet forventes at løse i forhold til familien. Indholdet af handleplan for opholdet gennemgås og drøftes. Åbenhed og tydelighed omkring opgaven prioriteres højt, således at det bliver klart for alle parter, hvad opgaven går ud på.

Medarbejderne fortæller om tilbuddet, hvordan hverdagen former sig, og om de forventninger vi har i samarbejdet med familien og sagsbehandler.

På mødet er der mulighed for at stille spørgsmål og få information om praktiske forhold i forbindelse med indskrivningen og opholdet. Familien har mulighed for at blive vist rundt.

Det er herefter op til alle parter at tage stilling til, om døgntilbuddet er relevant. Der kan om nødvendigt afholdes flere formøder.


Netværksmøde

Familietilbuddet lægger vægt på et konstruktivt samarbejde med det private og professionelle netværk omkring barnet og familien. Familiens netværk inddrages derfor tidligt i forløbet i forhold til deres oplevelser af barnet, bidrag til forandringsprocessen, og for at koordinere indsatsen, mens familien er tilknyttet familietilbuddet.

Målet er at dele viden og lave en fælles plan for, hvordan familien, dets netværk samt familietilbuddet kan samarbejde og udnytte ressourcerne bedst for at støtte familien i forandringsprocessen.

Kontakt til det private og professionelle netværk sker i et samarbejde med forældrene.


Handleplan
Når en familie flytter ind foreligger der en handleplan. Handleplanen er udarbejdet af sagsbehandleren og godkendes af familien.

Det fremgår af handleplanen, hvad formålet er med at familien flytter ind, og hvad der skal arbejdes med.

Handleplanen kan justeres undervejs i behandlingsforløbet i samarbejde med familie og sagsbehandler.

Samarbejdskontrakt
Behandlingsarbejdet tilrettelægges i overensstemmelse med handleplanen. Det foregår i samarbejde med forældrene og med udgangspunkt i barnets udviklingsmæssige behov.

Kort tid efter indflytningen, udarbejdes der en samarbejdskontrakt mellem forældre, kontaktteam og afdelingsleder.

Samarbejdskontrakten er et fælles styringsværktøj, der indeholder udviklingsområder og konkrete forandringsmål og metoder. Der beskrives konkret, hvad der skal udvikles, og hvordan det udvikles, således at handleplanens formulerede mål opnås.

Ved udarbejdelse af samarbejdskontrakt tages der bl.a. udgangspunkt i, hvilke kompetencer forældrene ønsker at udvikle hos både sig selv og deres barn/børn, og hvilke forandringer de ønsker i deres familieliv. Målet er, at forældrene inddrages og tager ejerskab og medansvar i samarbejdet.

Kontaktteamet supplerer med faglig viden og ud fra observationer, hvilke nødvendige udviklingsområder de mener at kunne støtte familien i.

Der aftales hvilke metoder, der bedst kan støtte familien i udviklingsprocessen.

Vi vægter åbenhed i samarbejdet med familien.


Kontaktteam
Familien vil ved indflytning blive tilknyttet et kontaktteam. Kontaktteamet tager imod og hjælper familien til rette. Kontaktteamet følger familien tæt under hele opholdet og har i samarbejde med familien ansvaret for tilrettelæggelsen af indsatsen.

Familiens kontaktteam er med til møder med sagsbehandleren fra kommunen, og når der er andre vigtige møder med familien.


Statusmøder
Under opholdet afholdes der løbende møder med familien og sagsbehandleren. Familien er velkommen til at invitere pårørende med, ligesom relevante personer fra netværket kan deltage efter behov.

Formålet med disse møder er at gøre status over familiens situation samt afklare fokus for det videre arbejde.

Der holdes ikke møder med kommunen eller andre eksterne samarbejdspartnere, uden forældrene deltager.

Statusrapport
Der udarbejdes hver 3. måned en skriftlig statusrapport.

Ved opholdets afslutning udarbejdes en afsluttende rapport. Rapporten indeholder en udredning (se under tilbuddet) samt en beskrivelse af, hvilken indsats der har været iværksat omkring familien og en vurdering af effekten heraf.

Alt skriftligt materiale gennemgås med forældrene, og de har mulighed for at tilføje egne kommentarer.

Kontakt os

BÜLOWSVEJ – For børn og familier

Adresse:
Bülowsvej 22

1870 Frederiksberg C

Kontaktoplysninger:
bulowsvej@bulowsvej.dk

Administration

T: 3378 0040
Forstander
T. 3378 0044

Tilbud:

Familietilbuddet
T. 3378 0054


Samvær
T. 29810789

LIVSVÆRK er for børn og unge, der i en periode af deres liv har brug for særlig støtte og omsorg. Vi er ca. 1000 professionelle voksne, der deler hverdag med ca. 800 børn og unge i hele Danmark.

Copyright 2020-2021 – Designet and hosted by Shopivers