DEN TERAPEUTISKE OG PÆDAGOGISKE INDSATS

Det pædagogiske rum
For at skabe forudsigelighed og tryghed i samarbejdet arbejdes der med fastlagte og planlagte aktiviteter.

Kontaktteamet udarbejder i samarbejde med familien en skriftlig ugeplan.

Via samtaler og ved forskellig praktisk og pædagogisk udviklingsstøtte hjælper vi forældrene til en bedre kontakt og relation til børnene.

Praktisk udviklingsstøtte og vejledning

Vi kan indgå i familiens dagligdag i den udstrækning, det vurderes relevant. Vi yder hjælp og støtte til, at familien lærer at strukturere hverdagen. Det kan være i form af at indarbejde og støtte op omkring hensigtsmæssige og trivselsskabende rutiner.

Pædagogisk udviklingsstøtte og vejledning

Vi kan ved hjælp af pædagogiske aktiviteter og praktiske gøremål få fokus på den måde, familien er sammen på.

Ved at indgå i en gensidig dialog med familien omkring det vi ser, kan vi komme med vejledning til og støtte op omkring samspillet mellem børn og forældre i hverdagen.

Det kan fx være praksisorienteret vejledning i nuet og opbakning i en konkret situation, som hænger sammen med familiens mål og det, de gerne vil blive bedre til.

Samtaler

Familien tilbydes forskellige samtaler. Samtalerne vil altid afspejle den situation, den enkelte familie befinder sig i. På den måde kan der være forskelligheder i forhold til samtalernes struktur og indhold. Ud fra et helhedsorienteret perspektiv vil vi arbejde med emner, der har betydning for familien og for barnets trivsel samt udvikling. Et samtaleforløb kan fx tage udgangspunkt i de problemstillinger, familien eller den enkelte person oplever. Det kan fx dreje sig om rådgivning og støtte til at skabe struktur og stabil rytme i hverdagen, familiens problemer og indbyrdes relationer, samt om individuelle-, par- og familieproblematikker, økonomiske forhold, bolig og uddannelse.

Kontaktteamet har ugentlige samtaler med familien. Med udgangspunkt i samarbejdskontrakten udarbejdes konkrete fokuspunkter for, hvad der skal arbejdes med og hvordan i den kommende periode.

Der tales om, hvordan familien har arbejdet med de aktuelle fokuspunkter, samt hvilken udvikling der sker i forhold til målene for opholdet. Sammen evalueres indsatsen, og den kommende periode planlægges.

 

Marte Meo – videobaseret forældrevejledning
I familietilbuddet inddrager vi video som en del af arbejdet med familien. Vi er i vores tilgang inspireret af Marte Meo metoden.

 

Marte Meo er en videobaseret analysemetode, hvor samspillet mellem børn og forældre er i fokus med henblik på, at den voksne styrkes i at se og støtte barnets i dets kompetencer og udvikling.

Hos os bruges Marte Meo metoden som en metode til at opnå en bedre forståelse af sit barns signaler og behov. Efter optagelse taler forælderen med en familiebehandler, ud fra optagelser, om:

 • Hvad viser dit barn dig, det har behov for
 • Hvor støtter du dit barns udvikling.

Der optages typisk omkring fem minutters video af forældre og børn sammen i en hverdagssituation, fx bad, et måltid eller en leg. Herefter gives der tilbagemeldinger på samspillet mellem forældre og børn, hvor der fokuseres på at vise klip, hvor især positive sider af et samspil fremgår for yderligere at styrke dette samspil.

Videomaterialet behandles fortroligt og slettes igen efter endt behandlingsforløb.

 

Familiesamtaler
Vi afholder familiesamtaler som en del af arbejdet med familien. Forældrene deltager i samtalerne sammen med barnet.

Formålet med samtalerne er:

 • At støtte barnet i at finde mening og sammenhænge i det der sker og er sket.
 • At bidrage til at give barnet forståelse, overblik og sammenhæng i livet og på den måde bidrage til barnets udvikling og trivsel.
 • At barnet bruger mindre energi på den vanskelige situation og dermed få frigjort opmærksomhed til andre udviklingsområder, når der opnås en fælles forståelse omkring centrale sammenhænge.
 • At få samsnakket om hændelser der har betydning for historien. At få fortællinger om sig selv styrker barnets selvregistrering og selvpræsentation.

Familieaktiviteter
Familieaktiviteter tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte families særlige problemstillinger og ressourcer.

Ved denne individuelt tilrettelagte aktivitet arbejdes der i en aftalt tidsramme med at opbygge og styrke samspillet mellem forældre og børn.

Målet kan ligeledes være at tilrettelægge og støtte familien i at gøre noget sjovt og interessebetonet sammen.

Aktiviteten afsluttes med en samtale.

Forældregrupper
Der tages udgangspunkt i det at være forældre. Formålet er at give forældrene ny viden og indsigt i børns behov og udvikling. Ny viden og indsigt gør forældrene i stand til at forandre deres måde at praktisere deres forældrerolle på og derved bryde uhensigtsmæssige mønstre. Forældregrupperne og undervisningens metode og tempo er individuelt tilrettelagt efter den enkelte og gruppen og består af såvel undervisning som gruppesamtaler.

Der arbejdes også med temaer fra det voksne liv, forældrene er optaget af.

Flerfamilieterapi
Der er mulighed for at tilbyde familien et flerfamilieterapiforløb.

Formålet er at bringe familier sammen med henblik på at skabe en gruppedynamisk proces for såvel forældre som børn, der udfordrer den enkelte families samspil i en udvidet social, terapeutisk ramme.

Hvorfor flere familier sammen?

 • Fremme fællesskab frem for isolation
 • Flere og nye perspektiver på vanskelighederne
 • Lære af hinandens erfaringer og kompetencer
 • Mulighed for gensidig støtte og feedback
 • Aktivere og øge forældreinvolvering
 • Introducere og forstærke håb, drømme og ønsker
 • Få og give hjælp til at bryde fastlåste mønstre.
Det sociale rum
Under et døgnophold, indgår man i et fællesskab med de andre familier og medarbejderne. Den enkelte forpligter sig og har et ansvar over for de andre for at få dagligdagen til at fungere.

Der afholdes husmøde en gang ugentligt. Her deltager alle familier og medarbejdere. Vi laver aftaler for den fælles praktiske planlægning. Der tales om, hvad den enkelte har af ønsker for fællesskabet og kan bidrage med for at gøre det muligt.

Der afholdes fælles middag søndag og fælles frokost tirsdag. Efter ønske kan der arrangeres fælles aktiviteter og ture ud af huset.

Vi fejrer traditioner ved højtider og fødselsdage.

 

Udslusningsforløb og efterværn
Der indgås aftale med sagsbehandler omkring udslusning og eventuelt efterværn efter endt døgnbehandling. I efterværnsforløbene arbejdes der målrettet med, at de nye og positive forandringer i familien fastholdes. Medarbejderne er stadig til rådighed og kan støtte og vejlede i at den læring, der har fundet sted og de nye kompetencer, som er udviklet, overføres og integreres i egne hjemlige rammer.

Kontakt os

BÜLOWSVEJ – For børn og familier

Adresse:
Bülowsvej 22

1870 Frederiksberg C

Kontaktoplysninger:
bulowsvej@bulowsvej.dk

Administration

T: 3378 0040
Forstander
T. 3378 0044

Tilbud:

Familietilbuddet
T. 3378 0054


Samvær
T. 29810789

LIVSVÆRK er for børn og unge, der i en periode af deres liv har brug for særlig støtte og omsorg. Vi er ca. 1000 professionelle voksne, der deler hverdag med ca. 800 børn og unge i hele Danmark.

Copyright 2020-2021 – Designet and hosted by Shopivers